دسته بندی نشده

دروس تفسیر و تدبر در قرآن کریم در قالب DVD

مرکــز تنظیــم و نشــر آثــار چنــد رســانه ای آیــت الله العظمــی مدرســی بــا همــکاری کتــاب هدایــت، جلســات تفسـیر و تدبـر در قـرآن کریـم معظـم لــه را در قالــب DVD تصویــری در دو مجموعــه مجــزا (ســوره مبارکــه فاطــر شــامل ۶ دی وی دی) و (ســوره مبارکــه روم شـامل ۷ دی وی دی) منتشـر کـرد. جهـت تهیـه ایـن محصـول بـا شـماره  ۶۶۱۷۰۷۵۴-۰۲۱ ... ادامه مطلب »